注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

天下最美 小精灵和小苗苗的快乐家园

信心构筑希望 行动成就梦想 我们是快乐小精灵2012和幸福小苗苗2016

 
 
 

日志

 
 

11-12课拼音过关  

2012-10-24 17:04:13|  分类: 知识博览 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

拼音第十一课过关测试卡
一、拼一拼,读一读
shù yè    quē shǎo    rì yuè    jué  zé    

biè niu    xué xí      yuè  ér     nüè dài 

xuě bái    xǐ què      tiē huà     nǚ  ér   

cè lüè     xué xiào     cū  lüè    yuè dú   

cí tiě     hēi  yè     xuě  huā    hú  dié  yuē sù     ér  qiě     quē  fá     qié  zi  kē xué     xǐ yuè      xuē zi      ěr  duō

dì èr ɡè    yuè qǔ      pí xié      jué sè  

yuē huì     ěr  jī      niè shǒu niè jiǎo  
二、 认读生字
大家  飞机  小河  月儿  学校  有趣  入口

 

拼音第十二课过关测试卡
一、 拼一拼,读一读
       tiān ān mén  zhěn tóu   jī dàn    quàn ɡào 

dān xīn     lùn tàn    jiǔ  tán   hàn shān  wén jù hé    lún chuán    nán fēi    dà yàn 

chūn sǔn     shān pō   ɡuǒ yuán   dào  tián

bái  yún     zuǒ  yòu   chē  lún   zhēn  jiǎ

zhǐ nán zhēn    huī chén     jiě fànɡ     

huān kuài    chèn rè dǎ tiě    shēn  tǐ     

yuán quān   zhēn zhū    rén shēn   pín kùn 

qiān bǐ    shēn  qiǎn    shén huà   pín fán

wài bīn    bīn bīn yǒu lǐ     xuān chuán 

shēn shǒu   pīn yīn    pǐn zhì    rén  mín

jīn jīn yǒu wèi     shǐ jìn     qīn  rè     zǎo  chén   fān ɡǔn   yí cùn     xì jūn

chūn tiān   qún zi    shén mì    xún zhǎo 

shī rùn    tūn tūn tǔ tǔ    rén qún       

ɡuān kuò      zūn shǒu      zhuàn bǐ dāo    zì  diǎn       yuán zhū bǐ     cè shì juàn

mǐn ɡǎn    xiě zì běn    ɡuān kàn    

二、认读生字
大山  田地  左右  一片  一半  白云   她们
评分标准:每个音节、生字为1分。

  评论这张
 
阅读(72)| 评论(4)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018